Giới thiệu công ty
Chính sách chất lượng
Điều lệ công ty
Lĩnh vực hoạt động
Thành tựu chứng nhận
Sơ đồ tổ chức
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Trung tâm DV chăm sóc khách hàng
 
Chi nhánh Công ty tại Huế
 
Đội XD Trang trí nội thất
 
Đội xây dựng Số 1
 
Đội xây dựng Số 2
 
Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội
 
Đội xây dựng số 3
 
CN Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 8
 
Đội xây dựng số 6
 
CÔNG TY CON - THÀNH VIÊN
 
Công ty CP Liên Lục Địa
 
Công ty CP Thiên Hòa
 
Công ty TNHH PER 8
 
Công ty TNHH MTV Phúc Bình
 
Công ty TNHH MTV DV BĐS Phú Ninh
 
Công ty TNHH MTV Địa ốc Phúc An
 
Cty TNHH MTV Thiết kế & Tư vấn xây dựng Phúc Khánh
 
Công ty CP Đầu tư & Xây dựng số 8.1
 
Công ty TNHH Du lịch Phúc Khê
 
Công ty TNHH MTV Đầu tư & Xây dựng số 8.6
 
Công ty CP Đầu tư & Xây dựng số 8.2
Điều lệ công ty

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 8

Chương I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1: Định nghĩa

Chương II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động

Chương III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 3: Mục tiêu của Công ty

Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động

Chương IV: VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ PHẦN – CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 5: Vốn Điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập

Điều 6: Chứng chỉ cổ phiếu

Điều 7: Chuyển nhượng cổ phần

Điều 8: Thu hồi cổ phần

Chương V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 9: Cơ cấu tổ chức, quản lý

Chương VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 10: Quyền hạn của Cổ đông Công ty

Điều 11: Nghĩa vụ của các Cổ đông

Điều 12: Đại hội đồng Cổ đông

Điều 13: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông

Điều 14: Các đại diện được uỷ quyền

Điều 15: Thay đổi các quyền

Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp và thông báo

Điều 17: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông và lập biên bản Đại hội đồng Cổ đông

Điều 18: Phê chuẩn các Nghị quyết thông qua hình thức gửi văn bản

Chương VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 19: Thành phần và nhiệm kỳ

Điều 20: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Điều 21: Chủ tịch, Phó chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị

Điều 22: Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Điều 23: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Chương VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NHỮNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY

Điều 24: Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 25: Cán bộ quản lý

Điều 26: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành

Điều 27: Thư ký Công ty

Chương IX: NHIỆM VỤ ĐƯỢC ỦY THÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 28: Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

Điều 29: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Điều 30: Trách nhiệm và bồi thường

Chương X: BAN KIỂM SOÁT

Điều 31: Bổ nhiệm ban kiểm soát

Chương XI: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 32: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

Chương XII: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 33: Công nhân viên và Công đoàn

Chương XIII: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Điều 34: Cổ tức

Chương XIV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 35: Tài khoản ngân hàng

Điều 36: Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ

Điều 37: Năm tài khóa

Điều 38: Hệ thống kế toán

Chương XV: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

Điều 39: Báo cáo hàng năm

Điều 40: Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

Chương XVI: KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 41: Kiểm toán

Chương XVII: CON DẤU

Điều 42: Con dấu

Chương XVIII: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 43: Chấm dứt hoạt động

Điều 44: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông

Điều 45: Thanh lý

Chương XIX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 46: Giải quyết tranh chấp nội bộ

Chương XX: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 47: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

Chương XXI: NGÀY HIỆU LỰC

Điều 48:Hiệu lực của Điều lệ

Điều 49: Chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của Công ty

[Down load]

Cập nhật lúc 03:26:50 ngày 19/10/2007
 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 
Chung cư Cao tầng Metro Tower
Chung cư Hưng An Phúc - Hưng Phú Gia
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO